Algemene leveringsvoorwaarden

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

JCB Tools worden onder licentie verkocht door GENPOWER LTD

Alle gebruikers van deze site stemmen ermee in dat de toegang tot en het gebruik van deze site onderworpen is aan de volgende voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

AUTEURSRECHTEN

De volledige inhoud op onze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder het Verenigd Koninkrijk en andere auteursrechtwetten en -gebieden, en is het eigendom van Genpower Ltd. Het collectieve werk omvat werken die zijn in licentie gegeven aan Genpower Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Toestemming wordt verleend om delen van deze site elektronisch te kopiëren en af te drukken met als enig doel een bestelling te plaatsen bij Genpower Ltd of om JCB Tools-producten te kopen. U mag delen van het materiaal van de verschillende delen van de site uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel gebruik weergeven en, met inachtneming van eventuele uitdrukkelijk vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, downloaden of afdrukken, of om een bestelling te plaatsen bij JCB Tools of om JCB Tools-producten te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is ten strengste verboden, tenzij geautoriseerd door Genpower Ltd u er verder mee instemt geen eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen van materialen die van de site zijn gedownload.

 

HANDELSMERKEN

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van JCB Tools die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van JCB Tools.

 

GARANTIEVERKLARING

Deze site en de materialen en producten op deze site worden geleverd “zoals ze zijn” en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, wijst JCB Tools alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. JCB Tools verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. JCB Tools geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van correctheid, nauwkeurigheid, toereikendheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Sommige staten staan geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

JCB-tools

Garanties voor JCB Tools worden in Nederland gehandhaafd door JCB-Tools. Informatie over het registreren van een garantie voor elk JCB Tools-product dat is gekocht via de website van JCB Tools.

 

VERKLARING VAN DE KOPER

JCB Tools garandeert op geen enkele manier dat u, de koper, elk item dat u bestelt rechtmatig kunt kopen, bezitten, dragen of gebruiken onder de toepasselijke Britse en/of lokale wetgeving. U, als koper, garandeert dat u deze wetten hebt gecontroleerd, dat u de wettelijke leeftijd heeft om deze items te kopen en dat u geen wettelijke handicap heeft die op enigerlei wijze uw vermogen om ze legaal te kopen zou beïnvloeden.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

JCB Tools is niet aansprakelijk voor enige speciale schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de materialen op deze site of de prestaties van de producten, zelfs als JCB Tools op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. . Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade niet toestaat, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

TYPOGRAFISCHE FOUTEN

In het geval dat een product van JCB Tools ten onrechte tegen een onjuiste prijs wordt vermeld, behoudt JCB Tools zich het recht voor om geplaatste bestellingen voor een product met een onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. JCB Tools behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard is belast. Als uw creditcard al is belast voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zal JCB Tools een tegoed op uw creditcardrekening storten ter hoogte van de onjuiste prijs.

BEËINDIGING

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing zodra u de site bezoekt en/of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, kunnen door JCB Tools zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook worden beëindigd. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en diversen blijven na beëindiging van kracht.

VRIJWARING

U stemt ermee in om Genpower schadeloos te stellen, te verdedigen en onschadelijk te houden. Ltd, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de “Service Providers”) van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die het gevolg zijn van een schending van deze algemene voorwaarden.

KENNISGEVING

JCB Tools kan u berichten sturen via e-mail, een algemene kennisgeving op de site of op een andere betrouwbare manier op het adres dat u aan JCB Tools hebt verstrekt.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Intimidatie op welke manier dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. Het nabootsen van de identiteit van anderen, inclusief een JCB Tools of een andere bevoegde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers op de site, is verboden. U mag via de site geen inhoud uploaden, verspreiden of anderszins publiceren die smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, rechten van een partij of die anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van of lid te worden van een andere commerciële online dienst of andere organisatie.

DEELNAME DISCLAIMER

JCB Tools kan en kan niet alle berichten en materialen bekijken die zijn gepost op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten en materialen. U erkent dat door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, JCB Tools slechts fungeert als een passief kanaal voor dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot inhoud of activiteiten op de site . JCB Tools behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het vaststelt dat het (a) beledigend, lasterlijk of obsceen, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend is, (c) in strijd is met een auteursrecht, handelsmerk of ; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) aanstootgevend of anderszins onaanvaardbaar voor JCB Tools naar eigen goeddunken.

VRIJWARING

U stemt ermee in om JCB Tools, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de “Serviceproviders”) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten , als gevolg van een schending van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de site met behulp van uw internetaccount.

LINKS VAN DERDEN

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan JCB Tools linken naar sites die door derden worden beheerd. Maar zelfs als de derde partij is aangesloten bij JCB Tools, heeft JCB Tools geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, onafhankelijk van JCB Tools. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Desalniettemin streeft JCB Tools ernaar de integriteit van zijn website en de daarop geplaatste links te beschermen en vraagt daarom om feedback, niet alleen over zijn eigen site, maar ook over sites waarnaar wordt gelinkt (ook als een specifieke link niet werkt).

ONS BETALINGSBELEID

Het eigendom van alle artikelen/goederen die een bestelling vormen, gaat niet over op u, de koper, totdat de volledige betaling is verricht. Alle Goederen en verpakkingen die door U worden ontvangen, zullen in een bevredigende staat worden gehouden en naar tevredenheid worden verzekerd tegen alle risico’s totdat de volledige betaling met betrekking tot de Bestelling door Ons is ontvangen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw rechten op het bezit van de artikelen/goederen worden beëindigd, in verband met, maar niet beperkt tot, het hebben van een faillissementsvonnis tegen u, of u gaat failliet. U stemt ermee in dat wij, of onze vertegenwoordigers, elk pand mogen betreden waar artikelen/goederen zijn of kunnen worden opgeslagen om ze te inspecteren, of om ze terug te halen waar het bezit is beëindigd.

Cheques die bij bestellingen worden ontvangen, worden bij ontvangst gestort. Nabestelde artikelen worden pas in rekening gebracht als het artikel op voorraad is of beschikbaar is voor levering. We behouden ons het recht voor om het geld vóór de levering bij uw bank te verifiëren, wat een vertraging van maximaal 5 werkdagen kan veroorzaken. Op alle geretourneerde cheques wordt £ 15 servicekosten in rekening gebracht.

DEELBAARHEIDSCLAUSULE

JCB Tools behoudt zich het recht voor om leveringen/en/of diensten in termijnen uit te voeren en voor elk van deze termijnen een afzonderlijke factuur op te stellen.

 

(B) Als JCB Tools haar recht uitoefent om leveringen/en/of diensten te verrichten in overeenstemming met subparagraaf (A) hierboven, dan is elke vertraging in de levering van dergelijke leveringen/en/of diensten, of het niet leveren van een of meer termijnen , geeft de Koper niet het recht om het Contract of de levering/dienstverlening van een andere termijn af te wijzen of om betaling in te houden met betrekking tot een eerder geleverde/dienstverlening.

 

VIRUSSEN

Hoewel JCB-Tools een veilige en conforme website beheert, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal als gevolg van uw gebruik van deze website of het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld.

INTELLECTUEEL EIGENDOM, MATERIALEN EN INHOUD

De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van alle website-inhoud, producten en diensten die op of via deze website aan u beschikbaar worden gesteld, blijven eigendom van Genpower Ltd en worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden aan Genpower Ltd en het is u niet toegestaan het materiaal of de inhoud of (kopieën daarvan) die aan u zijn geleverd of die op deze website verschijnen, in welk formaat dan ook te publiceren, manipuleren, distribueren of anderszins te reproduceren, noch mag u dergelijke inhoud gebruiken in verband met een bedrijf of commerciële onderneming (tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming).

 

Alle bezoekers van onze website zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden en moeten zich houden aan de onderstaande voorwaarden: –

U mag onze site, inhoud of materialen niet gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving

U mag geen enkel deel van onze site of materialen reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen op een manier die in strijd is met de hier vermelde voorwaarden of op een manier die in strijd is met het auteursrecht of de wet op intellectueel eigendomsrecht

U mag geen enkel deel van onze site, netwerk of servers waarop materialen, software, applicaties of apparatuur zijn opgeslagen gebruiken, beschadigen of openen

Wanneer JCB-Tools een schending van onze voorwaarden met betrekking tot de inhoud, materialen of producten van onze website vaststelt of op de hoogte is gebracht, zullen we de maatregelen nemen die wij passend achten. We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website en materialen in te trekken in geval van schending van de voorwaarden en zullen u, indien van toepassing, een wettelijke waarschuwing geven voorafgaand aan: 

  • Het aanspannen van een gerechtelijke procedure tegen u voor vergoeding van alle kosten op schadevergoedingsbasis die voortvloeien uit de inbreuk
  • Verdere juridische stappen tegen u ondernemen
  • Het vrijgeven van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties als wij dit nodig en gepast achten
  • Vermoedelijk auteursrecht van misdrijven op het gebied van intellectueel eigendom melden aan Trading Standards en/of het Intellectual Property Office (IPO)

De hierboven vermelde acties zijn niet beperkt en waar van toepassing zal Genpower Ltd alternatieve of verdere acties ondernemen die passend worden geacht. We sluiten elke aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen met betrekking tot schendingen van onze algemene voorwaarden.

VERKOOPVOORWAARDEN

Door een bestelling op deze website te plaatsen, biedt u aan om een product te kopen onder en onder de volgende voorwaarden. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelprijs.

Alle producten worden aan onze klanten geleverd op basis zoals beschreven in elke productlijst.

JCB-Tools behoudt zich het recht voor om elke geplaatste bestelling te weigeren en als in dit geval betaling is gedaan, zal een volledige terugbetaling en uitleg over de weigering worden verstrekt. Als uw bestelling wordt geaccepteerd, zullen we u per e-mail informeren en uw bestelling bevestigen en u een aankoopbon bezorgen.

Wanneer u een bestelling plaatst, verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalkaart die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de goederen te dekken. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.

 

(A) ONS CONTRACT


Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging dat de betaling is ontvangen en wordt uw bestelling aan die e-mail toegevoegd. Wanneer BACS-betalingen worden gedaan, wordt in eerste instantie een bevestigingsmail verzonden. Er wordt nog een e-mail met uw bestelling verzonden zodra het geld is ontvangen. Alleen de goederen die worden vermeld in de bevestigingsmail die op het moment van verzending is verzonden, worden opgenomen in het tot stand gekomen contract.

 

(B) PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID


Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze website verschijnen nauwkeurig zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die u hebt besteld, zullen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of om deze te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, beschouwen we de bestelling als geannuleerd. Als je annuleert en je hebt de goederen al betaald, ontvang je een volledige terugbetaling.

 

(C) BETALING


Alle producten die op onze website beschikbaar zijn, worden vooraf betaald. Zodra u uw bestelling heeft geplaatst, krijgt u de mogelijkheid om onmiddellijk te betalen met een debet- of creditcard via onze betalingsgateway met Stripe, ClearPay, Tower Finance, of om een BACS-bankoverschrijving te doen.

 

Pas na ontvangst van de volledige betaling worden uw producten naar u verzonden. Genpower Ltd gebruikt Stripe voor alle creditcard-/debetkaarttransacties, wat een veilige betalingsgateway is en PCI-compliance en een veilige servertransactie garandeert. Wanneer klanten ervoor kiezen om te betalen met een bankpas/creditcard, wordt uw betaling verwerkt op onze website, maar alle kaartgegevens worden rechtstreeks met Stripe verwerkt via een beveiligde pagina en worden op geen enkel moment beschikbaar gesteld aan Genpower Ltd. Bij het verstrekken van uw kaartgegevens treedt Stripe op als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en hun voorwaarden en privacybeleid zijn toegankelijk via onze pagina Privacybeleid.

 

(D) ONTVANGST VAN PRODUCTEN/DIENSTEN & TERUGBETALINGEN

Zodra een bestelling is geplaatst, geaccepteerd en betaald, wordt uw product tijdig verzonden met trackinginformatie per e-mail. We bieden een 30-dagen probleemloos retour- en terugbetalingsbeleid. Op alle aankopen buiten deze termijn zijn onze garantievoorwaarden van toepassing. LEVERING AANVAARDEN: Houd er rekening mee dat u de staat van uw product(en) ONMIDDELLIJK bij levering MOET controleren. Indien een artikel beschadigd wordt afgeleverd dient u dit binnen 48 uur aan ons te melden. We kunnen claims voor transportschade niet langer dan 48 uur na levering in behandeling nemen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

(E) REGELGEVING, WETTELIJKE EN WETTELIJKE NALEVING

Genpower Ltd stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze producten, informatie en website-inhoud up-to-date en nauwkeurig is, maar het is de algehele verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle regelgevende, wettelijke en statutaire wetten, voorschriften en richtlijnen zoals ze gelden voor hun bedrijf, branche en branche.

 

JCB-Tools biedt producten en sjablonen die zijn ontwikkeld om een bestaand compliance- en bedrijfsdocumentprogramma te ondersteunen en aan te vullen en onze producten mogen niet alleen worden vertrouwd om volledige naleving van wettelijke en wettelijke vereisten te garanderen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrijf dat niet conform wordt geacht wanneer onze producten zijn gebruikt zonder aanpassingen en/of aanpassingen aan de zakelijke geschiktheid.

 

(F) UPDATES

Genpower Ltd stelt alles in het werk om op de hoogte te blijven van de wetgevende, regelgevende en industriële updates, wijzigingen en toevoegingen die onder de door ons aangeboden diensten vallen. We bieden gratis jaarlijkse documentupdates aan klanten; het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inhoud van elk conformiteitsmateriaal actueel, up-to-date en conform is.

DISCLAIMER VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld, voor zover maximaal toegestaan door de wet, sluit Genpower Ltd hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of de wet van billijkheid en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief maar zonder beperking tot enige directe, indirecte, speciale, gevolgschade, punitieve of incidentele schade, of schade voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, voortkomend uit of verband houdend met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik, de prestaties of storingen van deze website.

Let op:** Alle transportschade moet binnen zeven dagen na ontvangst van uw artikel worden gemeld. Als u dit niet binnen de gestelde termijn meldt, wordt uw claim niet verwerkt en verliest u elke mogelijke actie van de vervoerder of de leverancier.

 

DISCLAIMER MET BETREKKING TOT EIGENDOM VAN HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHT VAN DERDEN

Behalve waar uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld, zijn alle personen (inclusief hun namen en afbeeldingen), handelsmerken van derden en inhoud, diensten en/of locaties op deze website op geen enkele manier geassocieerd, gelinkt of gelieerd aan Genpower Ltd en u mag niet vertrouwen over het bestaan van een dergelijke band of verwantschap. Alle handelsmerken/namen op deze website zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren van handelsmerken. Waar naar een handelsmerk of merknaam wordt verwezen, wordt deze uitsluitend gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren en is op geen enkele manier een bewering dat dergelijke producten of diensten worden onderschreven door of verbonden zijn met Genpower Ltd.

 

VARIATIE

Genpower Ltd heeft het recht om naar eigen goeddunken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de Services en/of enige pagina van deze website te wijzigen, te verwijderen of te wijzigen.

 

KLACHTEN

We hanteren een klachtenafhandelingsprocedure die we zullen gebruiken om geschillen op te lossen wanneer ze zich voor het eerst voordoen. Laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft. Deze kunnen worden verzonden naar klachten@genpower.co.uk of per post naar Aftersales, Genpower Ltd, Issac Way, Pembroke Dock, Pembrokeshire, SA72 4RW.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Bedrijven en/of personen die producten of diensten van Genpower Ltd kopen en/of gebruiken, accepteren onze algemene voorwaarden en gaan ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle regelgevende, wettelijke en statutaire wetten en vereisten. Het gebruik van een product of dienst van Know Your Limited Compliance is bedoeld als hulpmiddel om compliant te worden en te blijven, in plaats van te worden gebruikt als een kant-en-klare of complete oplossing.

 

Door een van onze producten te kopen, accepteert u onze algemene voorwaarden en erkent en stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het beheer van uw bedrijf, voor het nemen van alle beslissingen met betrekking tot risico en/of naleving en andere operationele zaken en voor het gebruik van uw oordeel om overwegen of een of een deel van de producten, richtlijnen en informatie van JCB-Tools.

Account details will be confirmed via email.